Skogen og virksomheten

Selvik Bruk driver en aktiv, og langsiktig forvaltning av en fornybar ressurs, gjennom et moderne, og miljørettet skogbruk.

Skogarealet til Selvik Bruk er på totalt 64 000 dekar. Av dette er vel 56 000 dekar produktiv skog. Uproduktivt areal er vann, myrer og fjell hvor det ikke vokser skog. Vanlig gran er det dominerende treslaget, og utgjør nesten 70 % av volumet på eiendommen. Årlig hogstkvantum fra slutthogst på eiendommen er ca. 8000 m3. Årlig planteantall er ca. 30 000 planter, og areal med utført ungskogpleie ligger på ca. 700-1000 daa per år. På eiendommen er det til sammen ca. 70 km med skogsbilveier.

Deler av eiendommen går inn i to større naturreservater. I sør ligger Presteseter naturreservat, hvor 2 575 dekar av reservatet er på Selvik Bruks eiendom, og i nord ligger Bremsåsen naturreservat, hvor 113 dekar av reservatet ligger på Brukets eiendom. Ellers finnes det tre små våtmarksreservater på eiendommen.

Eiendommen er sertifisert gjennom Norsk Skogsertifisering, etter kravene i ISO 14001, og all skogsdrift foregår etter Norsk PEFC Skogstandard. Det er gjennomført MiS-registreringer (Miljøregistreringer i Skog) på hele eiendommen (opprinnelig i 2002, og revidert i 2015), hvor det i samarbeid med biolog har blitt  plukket ut biologisk viktige arealer i hogstklasse 4 og 5. Totalt utgjør MiS-figurene 5,1 %, eller 2875 dekar, av det totale produktive arealet på eiendommen. Disse arealene er, i tillegg til naturreservatene, utenfor de arealene som kan forvaltes etter kommersielle forstlige prinsipper.

furubestand gurilkka2

Utskrift